kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
Odběr novinek
Přihlásit k odběru
počítadlo přístupů
online: 0
dnes: 123
týden: 123
celkem: 219275

 

 

 

KONTAKTY

     Provozovatel:

    EP Agency, s.r.o.

Nová Ves pod Pleší 166

262 04 - Nová Ves pod Pleší

 

         IČ: 27159159

     Nejsme plátce DPH

              _____

        Výdejní místo:

Nejsme kamenný obchod!

 !!!Nelze platit hotovostí!!!

       EP Agency, s.r.o.

  Na Dlouhém lánu 459/59

        160 00 - Praha 6

     !!! Pouze po dohodě !!!

    ep.agency@yahoo.com

     Ing. Jiří Trávníček

     Tel: +420 723 752 443

     

 

    Zásilky k Vám dopraví:

 

 

          VÝDEJNÍ MÍSTA:

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") vydává společnost EP Agency, s. r. o., se sídlem Ulička 166, Nová Ves pod Pleší, PSČ 262 04, IČ: 271 59 159, zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 100791, (dále jen "Prodávající"), provozující internetový portál a internetový obchod www.pro-mazliky.cz, jako prodávající dále uvedených produktů, pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů.
 2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků, kterými mohou být fyzické osoby - nepodnikatelé (dále jen "Spotřebitel"), fyzické osoby - podnikatelé a právnické osoby (všichni dohromady dále jen "Zákazník" nebo "Kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, nýbrž podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, zákonem č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.
 3. Odesláním závazné objednávky zákazník - kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek a všech jejich součástí platných pro internetový obchod www.profretkyapsy.cz v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Na tyto podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s cenou objednaného zboží. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání těchto zvláštních podmínek.

 

II. Objednávka a uzavření smlouvy                                  

 1. Pojmem objednávka se pro tyto Obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Kupujícího směřující vůči Prodávajícímu s cílem obdržet od něj objednané plnění (dále jen "Objednávka").
 2. Učinit objednávku je možné pouze prostřednictvím nákupního košíku a webového rozhraní www.profretkyapsy.cz. Takto učiněná objednávka musí splňovat určité minimální náležitosti a obsahovat určité nezbytné údaje pro řádné vystavení dokladů a rychlé doručení skutečně požadovaného zboží k zákazníkovi.
 3. Zákazníci, musejí uvést minimálně tyto údaje:
  • jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní firmu podnikatele - právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele - fyzické osoby,
  • přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ, příp. stát,
  • IČ kupujícího, je-li podnikatelem,
  • přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa),
  • počet kusů, barvu, velikost popřípadě hmotnost objednaného zboží,
  • způsob doručení,
  • platební metodu.
 4. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit Kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.
 5. Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a opravit.
 6. Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího), a to prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou Kupující uvedl v objednávce nebo při registraci. Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.   

 

III. Zrušení objednávky      

 1. Kupující může objednávku zrušit, resp. stornovat bez uvedení důvodu ještě před její expedicí. Zrušení lze provést buď telefonicky na čísle +420 723 849 177 nebo e-mailem na adrese info@propsyafretky.cz. Další kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny v sekci Kontakt na webových stránkách Prodávajícího www.pro-mazliky.cz
 2. Pokud bude objednávka zrušena ze strany Prodávajícího, bude Kupující na tuto skutečnost upozorněn e-mailovou zprávou, na adresu, kterou uvedl ve své objednávce nebo registraci, případně telefonicky, na čísle, které uvedl ve své objednávce nebo registraci. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky apod.).
 3. Pokud si kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptovaného prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s balením a doručením tohoto zboží (především náklady na expedici, dopravné, apod.). Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou (viz. článek VII. těchto Obchodních podmínek a Reklamační řád).
 4. Zboží, které si Kupující neodebral ani po opětovném kontaktování Prodávajícím může Prodávající dle svého uvážení dále využít, zejména prodat třetím osobám. Tímto ustanovením není dotčeno právo Prodávajícího vymáhat na původním Kupujícím náklady vztahující se k neodebrané objednávce podle bodu 3.

 

IV. Dodací podmínky

 1. Dodací lhůta objednaného zboží je zpravidla od 3 do 7 dnů po uzavření kupní smlouvy, tj. po závazném potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.
 2. Přesněji je dodací lhůta zobrazena Při vytváření objednávky na webových stránkách Prodávajícího je zobrazena předpokládání doba do expedice. Doba doručení expedované zásilky k zákazníkovi je pak závislá na zvoleném doručovateli. Zboží které je skladem odesíláme při platbě na dobírku do 24 hodin. Zboží u kterého Zákazník zvolí platbu předem odesíláme do 24 hodin po připsání platby na účet Prodávajícího.
 3. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli Prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče Prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v odstavci 1 a 2 těchto Obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se Prodávající zavazuje neprodleně informovat Kupujícího o změně termínu doručení zboží.
 4. Objednané zboží bude zasláno na adresu doručení dobírkou, prostřednictvím České pošty, a.s. nebo GLS balíkovou přepravou.
 5. Pokud nebude Zákazník doručovatelem České pošty zastižen doma bude mu oznámení o zásilce vhozeno do poštovní schránky.
 6. K ceně objednávky bude připočteno poštovné pro zásilky s místem dodání v rámci České republiky a mimo Českou republiku v této výši:
  Do České republiky je to: při osobním převzetí: 0 CZK, při platbě předem: 99 CZK, při platbě dobírkou: 149 CZK. Rozvoz po Praze do 10kg 99 CZK.
 7. Zaslání zboží do ostatních zemí bude řešeno individuálně a prodávající si v těchto případech vyhrazuje právo požadovat úhradu zboží i poštovného předem.
 8. K veškerému zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad.
 9. Okamžikem převzetí zboží přechází zodpovědnost za zboží na kupujícího.

                                                                                                                                                                                                                               V. Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupní cena zboží je složena ze dvou prvků, a to z pevně stanovené ceny zboží, balného a poštovného.
 2. Prodávající si balné neúčtuje.
 3. Výslednou cenu má Zákazník možnost kontrolovat přímo při vytváření objednávky.
 4. Kupní cena zahrnuje DPH + cenu dopravy zboží na místo stanovené kupujícím jako místo dodání.
 5. Ceny v internetovém obchodě www.profretkyapsy.cz jsou zobrazeny včetně DPH.
 6. Způsob platby jakéhokoli zboží - na dobírku, bankovním převodem, v hotovosti při osobním odběru.
 7. Hodnotu objednávky může Zákazník uhradit kterýmkoli z podporovaných způsobů úhrady.
 8. V případě platby dobírkou je kupující povinen uhradit kupní cenu v hotovosti při převzetí zásilky. Prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím úhradu předem přesáhne-li výše objednávky 5.000 CZK.
 9. V případě platby bankovním převodem je kupující povinen uhradit kupní cenu převodem na účet prodávajícího, jako variabilní symbol uvede číslo objednávky. Platbu je třeba provést do 5 (pěti) pracovních dnů od podání závazné objednávky.
 10. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny

 

VI. Odstoupení od smlouvy kupujícím

 1. Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má Kupující právo dle ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku od takto uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění, které objednal. Tato lhůta je určena k tomu, aby se Spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží. Toto právo také neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží (viz. článek VII. těchto Obchodních podmínek a Reklamační řád) přičemž ovšem není souběžné využití tohoto práva vyloučeno.
 2. Při splnění uvedených podmínek se Prodávající zavazuje zboží převzít zpět a vystavit dobropis.
 3. Po obdržení vráceného zboží Prodávající obratem, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení, Zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
 4. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, např. náklady na poštovné vzniklé odesláním věci.
 5. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Spotřebitel na základě ustanovení § 53 odstavec 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, odstoupit od smluv:
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze,  (především pamlsky pro zvířata), opotřebení nebo zastarání.
 6.   Výjimku tvoří také granulované krmivo. V tomto případě je možno odstoupit od smlouvy nejpozději do 3 dnů s tím, že o svém úmyslu uvědomí Zákazník prodávajícího do 24 hodin po převzetí zboží od dopravce nebo prodávajícího. Tuto skutečnost oznámí prodávajícímu emailem na adresu elektronické pošty ep.agency@yahoo.com. Uplatnit reklamaci lze pouze u nerozbalených obchodních obalů.
 7.   Veškeré zboží musí být vráceno prodávajícímu nepoužité a v původním obalu.

 

VII. Reklamační řád

 1. Vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem www.pro-mazliky.cz reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese:info@pro-mazliky.cz                             
 2. Oznámení o závadách musí obsahovat: 
 1. jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, podrobný popis závady a návrh na řešení vzniklé situace. Ve všech případech je třeba předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
 2. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží. 
  Upozornění: 
  V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace.
 3. Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.
 4. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.
 5. Ostoupení od smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě. Kupující informuje prodávajícího o svém úmyslu odstoupit od smlouvy a po odsouhlasení kupujícím na své náklady zboží doručí na adresu Nová Ves pod Pleší, Nová Ves pod Pleší 166, PSČ: 262 04, nebo Praha 6, Na Dlouhém lánu 459, PSČ: 160 00 kde mu v zákonné lhůtě 30 DNŮ bude jeho požadavek vyřízen. 
 6. Jedinou vyjímkou v tomto ohledu jsou krmiva, potraviny a granuloviny kde hrozí nesprávným skladováním či manipulací ovlivnění a poškození produktu. U tohoto produktu si prodávající vyhrazuje právo stanovit podmínku, že tyto produkty bude a je možno vrátit do 48 hodin od obdržení zásilky. Lépe řečeno do 24 hodin kontaktovat prodávajícího s žádostí o vrácení produktu. V případě, že toto nebude dodrženo nebude v tomto případě zákazníkovi tato reklamace uznána. Velmi se omlouváme za toto opatření, ale jedná se o to, že opravdu hrozí poškození krmivva, které je následně zcela neprodejné.

 

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. V souvislosti se zavedením GDPR byly všechny uživatelské účty na e-shopu www.propsyafretky.cz k 24.5.2018 vymazány.
 2. Všechny registrace uživatelských účtů od 25.5.2018 vyžadují pro úspěšné dokončení vyjádření souhlasu se Zásadami zpracování osobních údajů, Souhlasu z obchodními podmínkami a zasíláním obchodních sdělení tzv. Newsletterů.
 3. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a emailová adresa, popřípadě identifikační číslo a daňové identifikační (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 5. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle e-mailovou zprávu na info@pro-mazliky.cz ep.agency@yahoo.com, popřípadě na korespondenční adresu společnosti. Korespondenční adresa: EP Agency, s.r.o., Na dlouhém lánu 59, Praha 6, PSČ 160 00.
 6. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.

X. Používání a ukládání cookies

 1. Na svých webových stránkách používáme cookies a službu Google Analytics od společnosti Google Inc., za účelem webové analýzy. Informace o Vašem používání této webové stránky , kterou generuje cookie (včetně vaší IP adresy), budou převedeny na server Google v USA a tam budou uloženy. Google tyto informace použije k vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, k přípravě zprávy o aktivitách na webových stránkách pro operátory webových stránek a k poskytování dalších služeb týkajících se užívání webových stránek a internetu. Google také případně předá takové informace třetím stranám, za předpokladu, že je to ze zákona nezbytné, a v rozsahu, v jakém tyto třetí strany takové údaje zpracovávají jménem Google. Google v žádném případě nespojí Vaši IP adresu s jinými údaji ukládanými v Google. Google Inc. je certifikovaný podle Úmluvy mezi EU a USA o ochraně soukromí.
 2. Nastavení cookies můžete znemožnit příslušným nastavením ve Vašem prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v tomto případě možná nebudete moci plně využít všechny funkce této webové stránky.
 3. Můžete také znemožnit Google získávání shromážděných údajů a zpracování těchto údajů stažením a instalováním příslušného modulu prohlížeče.

XI. EET

 1. Prodávající nepřijímá platby v hotovosti.

 

XII. Závěrečná ustanovení                

 1. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího www.pro-mazliky.cz. Novější Obchodní podmínky ruší Obchodní podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě těchto Obchodních podmínek se posuzují vždy podle Obchodních podmínek platných v době vzniku právního vztahu. Obchodní podmínky platné pro dřívější období lze na vyžádání zaslat e-mailem.
 2. Společnost EP Agency, s. r. o. obchoduje pouze na základě těchto Obchodních podmínek. Jakákoli jejich změna musí být učiněna písemně a strana EP Agency, s. r. o. s ní musí výslovně souhlasit.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 24. května 2018

 

X

Tento eshop používá cookies za účelem lepšího komfortu jeho používání. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka)

Rozumím
Nesouhlasím